REGRESSIOONIMUDELI KIRJELDUSVÕIME. DISPERSIOON JA DETERMINATSIOONIKORDAJA