Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel