6.2.8 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.