Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel - ülesanne