4.2.5. Üldkogumi arvnäitajate hindamine valimi karakteristikute abil